Regulamin sklepu internetowego usytuowanego pod adresem www.bozka.eu w zakładce sklep.

 

Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień oraz sprzedaży i dostawy towarów.

Załączniki:

1.Polityka prywatności

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bozka.eu (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Katarzynę Bożek i Teresę Bożek prowadzącą działalność gospodarczą K.B. Fashion Katarzyna Bożek, Teresa Bozek s.c.  z siedzibą w Zielonej Górze (adres siedziby: ul. Kupiecka 76/1, 65 – 058  Zielona Góra) NIP: 9291959805; REGON 380 902 515, adres poczty elektronicznej: info@bozka.eu, numer telefonu: 609 801 724 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

1.2 Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczać praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3 Definicje

1.2.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta, dostępny w zakładce Zaloguj/Zarejestruj

1.2.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, pojawia się w momencie dodania produktu do koszyka, a następnie „Przejdź dalej” i „Kup bez rejestracji”

1.2.3. KLIENT – Usługobiorca, który w ramach Sklepu zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.2.4. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.

1.2.5. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie internetowym.

1.2.6. OFERTA – oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Klientowi stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.

1.2.7. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.2.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym lub wykonana na zamówienie indywidualne rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Jest to dzieło projektanta wykonywane ręcznie, zatem powtórzenie drugiega takiego samego produktu ze zdjęcia jest często niemożliwe (np. ilość kamyków, piórek, pochylenie danego elementu dekoracyjnego), stąd też produkt ze zdjęcia może lekko odbiegać od produktu, który klient otrzymuje

1.2.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.2.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.bozka.eu w zakładce sklep

1.2.11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – K.B. Fashion Katarzyna Bożek z siedzibą w Zielonej Górze (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Jedności 26/2, 65 - 018 Zielona Góra) NIP: 9730685989; REGON:080228608; adres poczty elektronicznej: info@bozka.eu, numer telefonu: 609 801 724 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

1.2.12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.

1.2.13. ZAMÓWIENIE – zaproszenie Klienta skierowane do Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

2.1.1. Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji

2.1.3. Przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.3. Kupujący może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (akceptacja plików Cookies).

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 4.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

4.1.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego: www.bozka.eu w zakładce sklep a następnie w zakładce Zaloguj/Zarejestruj w menu górnym sklepu.

4.1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko albo nazwa firmy i NIP, adres, adres e-mail będący loginem, numer telefonu  oraz hasło (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).

4.1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

4.1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zrejestruj” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

 

4.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego.

4.2.2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu wraz z jego cechami, jego cena oraz informacja o dostępności .  Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

 

4.2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk

4.2.3.1. Klient ma możliwość wyboru ilości Produktów.

4.2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) lub wybrania innych Produktów – w tym celu klika pole „Kontynuuj zakupy”.

 

4.2.4. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego podzielonej na dwie sekcje: dla Usługobiorców posiadających Konto i dla takich, którzy go nie posiadają.

4.2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój login (e-mail) i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj” i zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.

4.2.4.2. Klient, który nie posiada Konta ma dwie możliwości:

 4.2.4.2.1. Może utworzyć Konto i w tym celu klika pole „Rejestracja”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta opisaną w pkt. 4.1. Regulaminu. Po utworzeniu Konta Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.

4.2.4.2.2. Może złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta i w tym celu klika pole „Kup bez rejestracji” i zostaje przekierowany na stronę internetową Sklepu internetowego, gdzie należy podać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa firmy i NIP, adres, adres e-mail oraz numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu). Następnie należy kliknąć pole „Potwierdzam” i Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.

 

4.2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, gdzie znajduje się Potwierdzenie a w nim:

4.2.5.1. Dane Klienta do wysyłki, Dane sprzedającego, Dane do przelewu, Pozycje zamówienia

4.2.5.2. Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest automatycznie informowany o ich koszcie oraz o całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy i płatności.

4.2.5.3. Klient ma możliwość dodania komentarza do Zamówienia.

4.2.5.4. Klient ma możliwość powrotu do koszyka

 

4.2.6. Następnie należy kliknąć przycisk „Potwierdź”, po czym Klient otrzymuje podziękowanie za złożone zamówienie co oznacza, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania maila potwierdzającego z komunikatem:  W realizacji, płatnośc potwierdzona

 

4.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

4.3.1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez  Klienta adres poczty elektronicznej i informuje o dostępnych w Sklepie produktach, aktualnościach, czy promocjach.

4.3.2. Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne.

4.3.3. Zarejestrowany Klient w każdej chwili może zapisać się do newslettera oraz zrezygnować z niego bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bozka.eu lub też pisemnie na adres: ul. Kupiecka 76/1, 65-018 Zielona Góra. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4.3.4 Sklep nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim

 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień

 5.2.1. Celem zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.

5.2.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia wraz z jego szczegółami podanymi w zamówieniu – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

5.2.2.1. W przypadku gdy Oferta zgodnie z Zamówieniem Klienta określa sposób płatności inny niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, to do zawarcia umowy dochodzi również w przypadku gdy Klient przystąpi do jej wykonania w czasie właściwym tj. sprzedawca musi posiadać zaksięgowane na koncie środki w terminie 5 dni roboczych od zawartej umowy między klientem a sprzedawcą, gdy to nie nastapi umowa zostaje rozwiązana.

 

5.3. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu

 5.3.1. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 10:00 do godz. 17:00 pod numerem telefonu 609 801 724 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

5.3.2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).

5.3.2.1. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Klienta, Oferta złożona w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Klienta.

5.3.3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.3.3.1. Wówczas sprzedawca wysyła klientowi odpowiednią instrukcję zapłaty za zamówienie.

5.3.4. Zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. Wówczas sprzedawca przystępuje do kompletowania ( realizacji zamówienia).Jeśli to nie nastąpi umowa zostaje rozwiązana.

 

5.4. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email .

5.4.1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: info@bozka.eu.

5.4.2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).

5.4.2.1. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Klienta, Oferta złożone przez Sprzedawcę przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Klienta wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

 

5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.4.3.1. Wówczas sprzedawca wysyła klientowi odpowiednią instrukcję zapłaty za zamówienie.

5.4.4. Zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. Wówczas sprzedawca przystępuje do kompletowania ( realizacji zamówienia).Jeśli to nie nastąpi umowa zostaje rozwiązana.

 

5.5. Klient może Zamówienić towar w innym kolorze, niż prezentowany na zdjęciu i opisie produktu, lub towaru według indywidualnego projektu (po konsultacji ze Sprzedawcą) drogą mailową po wcześniejszym przedstawieniu oferty (mail).  Zamówienie tego rodzaju produktu rozumiane jest jako zamówienie zindywidualizowanego towaru i w przypadku odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia, Kupującego obowiązują postanowienia punktu 10.7.2

 

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.1.1.1. Bank: MBANK

6.1.1.2. Numer rachunku: 71 1140 2004 0000 3802 7790 6215

6.1.2. Płatność on line za pośrednictwem tpay.com

6.1.3. Płatność on line PayNow

6.1.4. PayPal

6.1.4. Płatność za pomocą karty płatniczej:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

6.1.4.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 

7. SPOSOBY DOSTAWY

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

 7.1.1. Paczka kurierska (standardowa, dostawa następnego dnia, do 12:00, na sobotę)

7.1.2. Paczka pocztowa priorytetowa (za pośrednictwem Poczty Polskiej SA)

 

7.2. Klient a także sprzedawca może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@bozka.eu celem uzgodnienia szczegółów lub sprzedawcy z klientem)

7.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz w Ofercie. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

7.4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu (lub jego wykonania) i czas dostawy Produktu:

7.4.1. Czas kompletowania (lub wykonania) Produktu  wynosi zazwyczaj 1-6 dni roboczych. Informacja na temat czasu opisana jest przy każdym produkcie. Gdy produkt jest niedostępny, informacja dotycząca terminu udzielana jest drogą mailową lub telefoniczną. O dostępności produktu świadczy jego ilość w opisie- przynajmniej 1 sztuka.

7.4.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

7.4.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wpłata nieodnotowana na rachunku bankowym w ciągu 5 dni powoduje zerwanie umowy kupna.

7.4.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

7.4.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

7.4.2.2. Paczki pocztowe priorytetowe dostarczane są w ciągu 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

7.4.2.3. Paczki priorytetowe zagraniczne- ok. 7-14 dni

 

7.5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

7.6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 8.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter).

8.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia/informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bozka.eu lub też pisemnie na adres: ul. Kupiecka 76/1, 65-058 Zielona Góra. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@bozka.eu lub pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Jedności 26/2, Zielona Góra).

9.1.3. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy (ul. Kupiecka76/1, Zielona Góra).

9.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@bozka.eu lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego.

9.2.2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub przesłanie informacji drogą mailową (info@bozka.eu) w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres mailowy Usługodawcy (Sprzedawcy): info@bozka.eu

10.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

10.3. Zwrot towaru musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.4. Zwrotowi podlega towar w stanie niezmienionym (niezabrudzony, nienoszony, nieuszkodzony, bez zapachu perfum i inych, z metką-etykietą,).

10.3.1.  Prosimy o zwrot produktu wraz z oryginalnym opakowaniem.

10.5. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt i koszty dostawy na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego (jeśli nie zostanie podany, na konto, z którego został dokonany przelew za zamówienie) lub w inny wskazany przez konsumenta sposób w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

10.5.1. Usługodawca (Sprzedawca) w wyniku odstąpienia od umowy nie zwraca kosztów przesyłki zwrotnej, które poniósł Klient.

10.5.2. W przypadku nieodebrania paczki przed odstąpieniem od umowy (np. przeoczenie jej odbioru w paczkomacie) Sprzedawca obciąża Kupującego kosztem wysyłki zwrotnej 

10.5.3. W przypadku, gdy klient zwraca jeden lub więcej z kilku zamawianych przedmiotów(lecz nie wszystkie), Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty za zakupiony przedmiot/przedmioty oraz proporcjonalną kwotę za dostawę (np. jeśli zakupiono 2 przedmioty i za przesyłkę zapłacono 20zł a  następuje zwrot jednego z nich wówczas Sprzedawca zwraca kwotę za zwracany produkt oraz koszt dostawy  jednego z nich- tj. 20zł:2 produkty=10zł )

10.5.4. Zwracamy najniższy koszt przesyłki jaki widnieje w sklepie www.bozka.eu

10.6. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

10.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

10.7.1. informacji/oświadczenia o zwrocie po upływie terminu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy kupna, lub zwrotu po upływie 14dni od przesłania informacji o zwrocie

10.7.2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne, zmiana koloru, zmiana sposobu mocowania produktu itp.)

10.7.3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

10.7.4. zwrotu zamawianego produktu z widocznym śladem użytkowania i/lub bez papierowej etykiety (metki)

10.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

11. INFORMACJE DODATKOWE

11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 11.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź” w pkt. 4.2.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych. W przypadku, gdy Klienta posiada swoje konto,  poprzez zmianę danych w swoim koncie klikając „Twoje dane” i edytując je lub wpisując  w polu „Uwagi” zmianę danych np. przesyłki. W przypadku gdy klient nie posiada konta ma możliwość edycji danych do momentu „Potwierdź”.

11.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres info@bozka.eu lub też telefonicznie pod numerem telefonu 609 801 840.

 

11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

11.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:

11.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku

11.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy dowodu zakupu.

11.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.3. Rozstrzyganie sporów:

12.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zasadom powszechnym.

12.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13. RĘKOJMIA

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy.  Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

 

 

Załącznik nr 1 - Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest K.B. Fashion Katarzyna Bożekz siedzibą w Zielonej Górze (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Jedności 26/2, 65-018 Zielona Góra) NIP: 9730685989; REGON: 080228608;   adres poczty elektronicznej: info@bozka.eu, numer telefonu: 609 801 840 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

 

2. CEL,  ZAKRES I CZAS ZBIERANIA DANYCH

2.1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

       Jako sklep internetowy gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane w celu

       2.1.1. Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (np. założenie konta)

       2.1.2. Przesyłania newslettera

      2.1.3. Dokonania dalszych obowiązków związanych z zakupem  np. reklamacja, wymiana, zwrot, korekta

      2.1.4. W innych przypadkach dane możemy przetwarzać za zgodą Klienta lub w wyniku obowiązków prawnych

 

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika.

Powierzamy je  w celu wypełnienia obowiązku podatkowego dla biura rachunkowego, w celu utrzymania naszej strony i sklepu internetowego- dostawcom usług informatycznych, czy reklamowych, w dostarczenia produktów firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej, w celu dokonania płatności firmom obsługującym płatości elektorniczne, lub banokom.

 

4. Z JAKIEGO RODZAJU DANYCH KORZYSTAMY

Przetwarzamy dane klientów takie jak: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, rozmiar głowy, kolor włosów, zdjęcie, NIP w przypadku firmy

 

5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

5.1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu.

W pozostałych przypadkach dane osobowe klientów przechowujemy do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

5.1. 1Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

5.1.2 Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

5.1.3 Zapobiegania nadużyciom i oszustwom

5.1.4 Statystycznych i archiwizacyjnych

 

6. CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w naszym sklepie internetowym jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego jak na przykład do

6.1. Złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży)

6.2. Rejestracji Konta

6.3. Zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy

 

7. PLIKI COOKIES

 Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem). Usługobiorca ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień własnej przeglądarki internetowej.

 

8. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

8.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usuwania w ramach posiadanego konta.

8.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, a także ma prawo do korekty,  lub usunięcia swoich danych bez ponoszenia żadnych opłat (w przypadku kontaktu drogą telefoniczną pozostaje koszt połączenia telefonicznego).

W celu zasięgnięcia informacji, usunięcia  lub korekty danych należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Administratorem (e-mail na adres: info@bozka.eu, lub też telefonicznie pod numerem telefonu: 609 801 840 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

 8.3. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

9. ZABEZPIECZENIA

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych. Nasze zabezpieczenia są dostosowane do ocenionego realnego zagrożenia. Chronimy je przed  udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Kupiec