Regulamin sklepu internetowego usytuowanego pod adresem www.bozka.eu w zakładce sklep.

 

Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień oraz sprzedaży i dostawy towarów.

Załączniki:

1.Polityka prywatności

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bozka.eu (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Katarzynę Bożek i Teresę Bożek prowadzącą działalność gospodarczą K.B. Fashion Katarzyna Bożek, Teresa Bozek s.c.  z siedzibą w Zielonej Górze (adres siedziby: ul. Kupiecka 76/1, 65 – 058  Zielona Góra) NIP: 9291959805; REGON 380 902 515, adres poczty elektronicznej: info@bozka.eu, numer telefonu: 609 801 724 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

1.2 Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczać praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3 Definicje

1.2.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta, dostępny w zakładce Zaloguj/Zarejestruj

1.2.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, pojawia się w momencie dodania produktu do koszyka, a następnie „Przejdź dalej” i „Kup bez rejestracji”

1.2.3. KLIENT – Usługobiorca, który w ramach Sklepu zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.2.4. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.

1.2.5. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie internetowym.

1.2.6. OFERTA – oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Klientowi stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.

1.2.7. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.2.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym lub wykonana na zamówienie indywidualne rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Jest to dzieło projektanta wykonywane ręcznie, zatem powtórzenie drugiega takiego samego produktu ze zdjęcia jest często niemożliwe (np. ilość kamyków, piórek, pochylenie danego elementu dekoracyjnego), stąd też produkt ze zdjęcia może lekko odbiegać od produktu, który klient otrzymuje

1.2.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.2.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.bozka.eu w zakładce sklep

1.2.11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – K.B. Fashion Katarzyna Bożek z siedzibą w Zielonej Górze (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Jedności 26/2, 65 - 018 Zielona Góra) NIP: 9730685989; REGON:080228608; adres poczty elektronicznej: info@bozka.eu, numer telefonu: 609 801 724 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

1.2.12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.

1.2.13. ZAMÓWIENIE – zaproszenie Klienta skierowane do Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

2.1.1. Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji

2.1.3. Przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.3. Kupujący może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (akceptacja plików Cookies).

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 4.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

4.1.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego: www.bozka.eu w zakładce sklep a następnie w zakładce Zaloguj/Zarejestruj w menu górnym sklepu.

4.1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko albo nazwa firmy i NIP, adres, adres e-mail będący loginem, numer telefonu  oraz hasło (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).

4.1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

4.1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zrejestruj” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

 

4.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego.

4.2.2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu wraz z jego cechami, jego cena oraz informacja o dostępności .  Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

 

4.2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk

4.2.3.1. Klient ma możliwość wyboru ilości Produktów.

4.2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) lub wybrania innych Produktów – w tym celu klika pole „Kontynuuj zakupy”.

 

4.2.4. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego podzielonej na dwie sekcje: dla Usługobiorców posiadających Konto i dla takich, którzy go nie posiadają.

4.2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój login (e-mail) i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj” i zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.

4.2.4.2. Klient, który nie posiada Konta ma dwie możliwości:

 4.2.4.2.1. Może utworzyć Konto i w tym celu klika pole „Rejestracja”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta opisaną w pkt. 4.1. Regulaminu. Po utworzeniu Konta Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.

4.2.4.2.2. Może złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta i w tym celu klika pole „Kup bez rejestracji” i zostaje przekierowany na stronę internetową Sklepu internetowego, gdzie należy podać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa firmy i NIP, adres, adres e-mail oraz numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu). Następnie należy kliknąć pole „Potwierdzam” i Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.

 

4.2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, gdzie znajduje się Potwierdzenie a w nim:

4.2.5.1. Dane Klienta do wysyłki, Dane sprzedającego, Dane do przelewu, Pozycje zamówienia

4.2.5.2. Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest automatycznie informowany o ich koszcie oraz o całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy i płatności.

4.2.5.3. Klient ma możliwość dodania komentarza do Zamówienia.

4.2.5.4. Klient ma możliwość powrotu do koszyka

 

4.2.6. Następnie należy kliknąć przycisk „Potwierdź”, po czym Klient otrzymuje podziękowanie za złożone zamówienie co oznacza, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

4.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania maila potwierdzającego z komunikatem:  W realizacji, płatnośc potwierdzona

 

4.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

4.3.1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez  Klienta adres poczty elektronicznej i informuje o dostępnych w Sklepie produktach, aktualnościach, czy promocjach.

4.3.2. Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne.

4.3.3. Zarejestrowany Klient w każdej chwili może zapisać się do newslettera oraz zrezygnować z niego bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bozka.eu lub też pisemnie na adres: ul. Kupiecka 76/1, 65-018 Zielona Góra. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4.3.4 Sklep nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim

 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień

 5.2.1. Celem zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.

5.2.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia wraz z jego szczegółami podanymi w zamówieniu – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

5.2.2.1. W przypadku gdy Oferta zgodnie z Zamówieniem Klienta określa sposób płatności inny niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, to do zawarcia umowy dochodzi również w przypadku gdy Klient przystąpi do jej wykonania w czasie właściwym tj. sprzedawca musi posiadać zaksięgowane na koncie środki w terminie 5 dni roboczych od zawartej umowy między klientem a sprzedawcą, gdy to nie nastapi umowa zostaje rozwiązana.

 

5.3. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu

 5.3.1. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 10:00 do godz. 17:00 pod numerem telefonu 609 801 724 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

5.3.2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).

5.3.2.1. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Klienta, Oferta złożona w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Klienta.

5.3.3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.3.3.1. Wówczas sprzedawca wysyła klientowi odpowiednią instrukcję zapłaty za zamówienie.

5.3.4. Zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. Wówczas sprzedawca przystępuje do kompletowania ( realizacji zamówienia).Jeśli to nie nastąpi umowa zostaje rozwiązana.

 

5.4. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email .

5.4.1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: info@bozka.eu.

5.4.2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).

5.4.2.1. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Klienta, Oferta złożone przez Sprzedawcę przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Klienta wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

 

5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.4.3.1. Wówczas sprzedawca wysyła klientowi odpowiednią instrukcję zapłaty za zamówienie.

5.4.4. Zapłata powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. Wówczas sprzedawca przystępuje do kompletowania ( realizacji zamówienia).Jeśli to nie nastąpi umowa zostaje rozwiązana.

 

5.5. Klient może Zamówienić towar w innym kolorze, niż prezentowany na zdjęciu i opisie produktu, lub towaru według indywidualnego projektu (po konsultacji ze Sprzedawcą) drogą mailową po wcześniejszym przedstawieniu oferty (mail).  Zamówienie tego rodzaju produktu rozumiane jest jako zamówienie zindywidualizowanego towaru i w przypadku odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia, Kupującego obowiązują postanowienia punktu 10.7.2

 

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.1.1.1. Bank: MBANK

6.1.1.2. Numer rachunku: 71 1140 2004 0000 3802 7790 6215

6.1.2. Płatność on line za pośrednictwem tpay.com

6.1.3. Płatność on line PayNow

6.1.4. PayPal

6.1.4. Płatność za pomocą karty płatniczej:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

6.1.4.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 

7. SPOSOBY DOSTAWY

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

 7.1.1. Paczka kurierska (standardowa, dostawa następnego dnia, do 12:00, na sobotę)

7.1.2. Paczka pocztowa priorytetowa (za pośrednictwem Poczty Polskiej SA)

 

7.2. Klient a także sprzedawca może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@bozka.eu celem uzgodnienia szczegółów lub sprzedawcy z klientem)

7.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz w Ofercie. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

7.4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu (lub jego wykonania) i czas dostawy Produktu:

7.4.1. Czas kompletowania (lub wykonania) Produktu  wynosi zazwyczaj 1-6 dni roboczych. Informacja na temat czasu opisana jest przy każdym produkcie. Gdy produkt jest niedostępny, informacja dotycząca terminu udzielana jest drogą mailową lub telefoniczną. O dostępności produktu świadczy jego ilość w opisie- przynajmniej 1 sztuka.

7.4.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

7.4.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wpłata nieodnotowana na rachunku bankowym w ciągu 5 dni powoduje zerwanie umowy kupna.

7.4.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

7.4.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

7.4.2.2. Paczki pocztowe priorytetowe dostarczane są w ciągu 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

7.4.2.3. Paczki priorytetowe zagraniczne- ok. 7-14 dni

 

7.5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

7.6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 8.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter).

8.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia/informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bozka.eu lub też pisemnie na adres: ul. Kupiecka 76/1, 65-058 Zielona Góra. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@bozka.eu lub pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Jedności 26/2, Zielona Góra).

9.1.3. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy (ul. Kupiecka76/1, Zielona Góra).

9.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@bozka.eu lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego.

9.2.2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub przesłanie informacji drogą mailową (info@bozka.eu) w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres mailowy Usługodawcy (Sprzedawcy): info@bozka.eu

10.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

10.3. Zwrot towaru musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.4. Zwrotowi podlega towar w stanie niezmienionym (niezabrudzony, nienoszony, nieuszkodzony, bez zapachu perfum i inych, z metką-etykietą,).

10.3.1.  Prosimy o zwrot produktu wraz z oryginalnym opakowaniem.

10.5. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt i koszty dostawy na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego (jeśli nie zostanie podany, na konto, z którego został dokonany przelew za zamówienie) lub w inny wskazany przez konsumenta sposób w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

10.5.1. Usługodawca (Sprzedawca) w wyniku odstąpienia od umowy nie zwraca kosztów przesyłki zwrotnej, które poniósł Klient.

10.5.2. W przypadku nieodebrania paczki przed odstąpieniem od umowy (np. przeoczenie jej odbioru w paczkomacie) Sprzedawca obciąża Kupującego kosztem wysyłki zwrotnej 

10.5.3. W przypadku, gdy klient zwraca jeden lub więcej z kilku zamawianych przedmiotów(lecz nie wszystkie), Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty za zakupiony przedmiot/przedmioty oraz proporcjonalną kwotę za dostawę (np. jeśli zakupiono 2 przedmioty i za przesyłkę zapłacono 20zł a  następuje zwrot jednego z nich wówczas Sprzedawca zwraca kwotę za zwracany produkt oraz koszt dostawy  jednego z nich- tj. 20zł:2 produkty=10zł )

10.5.4. Zwracamy najniższy koszt przesyłki jaki widnieje w sklepie www.bozka.eu

10.6. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

10.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

10.7.1. informacji/oświadczenia o zwrocie po upływie terminu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy kupna, lub zwrotu po upływie 14dni od przesłania informacji o zwrocie

10.7.2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne, zmiana koloru, zmiana sposobu mocowania produktu itp.)

10.7.3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

10.7.4. zwrotu zamawianego produktu z widocznym śladem użytkowania i/lub bez papierowej etykiety (metki)

10.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

11. INFORMACJE DODATKOWE

11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 11.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź” w pkt. 4.2.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych. W przypadku, gdy Klienta posiada swoje konto,  poprzez zmianę danych w swoim koncie klikając „Twoje dane” i edytując je lub wpisując  w polu „Uwagi” zmianę danych np. przesyłki. W przypadku gdy klient nie posiada konta ma możliwość edycji danych do momentu „Potwierdź”.

11.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres info@bozka.eu lub też telefonicznie pod numerem telefonu 609 801 840.

 

11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

11.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:

11.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku

11.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy dowodu zakupu.

11.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.3. Rozstrzyganie sporów:

12.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zasadom powszechnym.

12.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13. RĘKOJMIA

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy.  Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

 

 

Załącznik nr 1 - Polityka prywatności

 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHKLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO K.B. Fashion Katarzyna Bożek, Teresa Bozek s.c.


Polityka ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego K.B. Fashion Katarzyna Bożek, Teresa Bozek s.c., na rzecz których świadczone mogą być również usługi drogą elektroniczną określa rodzaj danych osobowych, które zbieramy w związku z działalnością naszego sklepu internetowego i świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – KONTAKT:

1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest K.B. Fashion Katarzyna Bożek, Teresa Bozek s.c.  z siedzibą w Zielonej Górze (adres siedziby: ul. Kupiecka 76/1, 65 – 058  Zielona Góra) NIP: 9291959805; REGON 380 902 515, adres poczty elektronicznej: info@bozka.eu, numer telefonu: 609 801 724 (dalej „My”).

2. Możesz się z nami skontaktować:

• listownie, na adres: ul. Kupiecka 76/1, 65 – 058  Zielona Góra;

• mailowo, na adres: info@bozka.eu.

 


JAKIE DANE PRZETWARZAMY W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO I SKĄD JE MAMY:

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podasz nam w szczególności w formularzu zamówienia lub w formularzu rejestracji konta lub zapisując się do newslettera lub wysyłając do nas wiadomość, lub składając reklamację, lub odstępując od umowy. Przetwarzamy także Twój numer rachunku bankowego, z którego będziesz dokonywał płatności lub na który my dokonamy zwrotów.
W przypadku wystawiania faktury VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, numer NIP.
Przechowujemy także Twoje dane behawioralne, tj. dane dotyczące Twoich zachowań, w tym dokonywanych transakcji, reklamacji oraz historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na: naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku i Instagramie), naszych kontach na stronach osób trzecich. Są to dane takie jak oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty. Zbieramy również opinie przez Ciebie wystawiane o zrealizowanych przez nas zamówieniach i sklepie
Internetowym, a także Twoje zamówienia na nasze produkty składane za pośrednictwem podmiotów trzecich. Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące
numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania.


W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY ORAZ PRZEZ JAKI OKRES?


4. Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:
• podjęcia na Twoje żądania działań przed zawarciem umowy (np. dokonania wyceny lub powiadomienia o dostępności produktu) – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;

• zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

• wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących m.in.:

* obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

** obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez czas wykonania obowiązków z tych tytułów;

*** obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości
– do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich
przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości;
**** przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

• realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:

* ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową
lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);
** tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

*** zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy
oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

**** wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;

***** w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;

****** ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.
Możemy przetwarzać Twoje dane także na podstawie:

• udzielonej nam zgody w celach w niej określonych (w tym np. na podstawie zgody
na przetwarzanie Twoich danych po wykonaniu umowy lub przed jej zawarciem w celach marketingowych, w tym profilowania)

– do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla realizacji obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 c) RODO).

 

CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE?

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE. Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz może być obowiązkiem jedynie umownym. Twoje dane osobowe mogą być jednak niezbędne np. do:

• złożenia zamówienia i dostawy zamówionego towaru, lub

• założenia konta internetowego w naszym sklepie, lub

• przesłania Ci newslettera, lub

• wystawienia przez nas faktury z tytułu zrealizowanych na Twoją rzecz sprzedaży lub zamówień, lub

• obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowyi wykonania obowiązków z tych tytułów, lub

• obsługi i załatwienia spraw, z którymi się do nas zwrócisz przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu, lub

• w przypadku danych opcjonalnych – brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.


KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE?

6. Twoje dane możemy przekazać następującym odbiorcom:

• naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;

• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:

* naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, w tym zamówień
i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi klienta, w tym realizacji dostaw lub zwrotów, lub prowadzącym nasze sklepy sprzedaży, lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, usług, a także
rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;

** agencjom reklamowym lub innym podmiotom prowadzącym lub organizującym lub
współpracującym lub pośredniczącym w prowadzeniu lub organizacji naszych akcji
marketingowych, w tym kampanii reklamowych;

*** podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

**** podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

• innym administratorom będącym:

* agencjami reklamowymi lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi, lub
współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych (w tym kampanii reklamowych), lub przy obsłudze klientów, w tym prowadzeniu sklepów sprzedaży, lub innymi podmiotami pośredniczącym w sprzedaży naszych towarów lub usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
** podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;

*** podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;

**** zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
***** podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
****** podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.

 

NA CZYM POLEGA AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI?

7. Przez okres obowiązywania umowy do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem - na podstawie Twojej odrębnej zgody, możemy wykorzystywać Twoje dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przygotowania dla Ciebie ofert specjalnych.
Decyzje te podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak płeć, liczba i częstotliwość zakupów oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów.
Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Ciebie informację z ofertą specjalną. Możesz skorzystać z oferty na zasadach określonych w informacji o niej, zrezygnować z niej, a także wnieść odwołanie od danej decyzji.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

8. Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;

• prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;

• prawo usunięcia danych osobowych;

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• prawo do przeniesienia danych osobowych;

• prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;

• prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• PRAWO DO SPRZECIWU wobec:

* przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
** przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

9. Swoje prawa wymienione w punkcie 8 wyżej możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

10. Z żądaniami, o których mowa w punkcie 8 wyżej, możesz wystąpić do nas poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

• mailowo, na adres: info@bozka.eu;

• korespondencyjnie, na adres: K.B. Fashion Katarzyna Bożek, Teresa Bozek s.c.  z siedzibą w Zielonej Górze (adres siedziby: ul. Kupiecka 76/1, 65 – 058  Zielona Góra).
11. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie do 30 dni od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania, musimy Cię jednak poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.

12. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

13. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

14. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w punkcie 10-12 wyżej, na piśmie, według naszego wyboru:

• listem poleconym na podany przez Uczestnika adres pocztową lub

• drogą elektroniczna na podany przez Uczestnika adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:

* przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie - wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;

*** zażądasz udzielenia informacji ustnie i innymi sposobami zostanie potwierdzona przez nas Twoja tożsamość – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.
15. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

16. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.