POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest K.B. Fashion Katarzyna Bożek, Teresa Bożek s.c. siedzibą w Zielonej Górze (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kupiecka 76/1, 65-058 Zielona Góra) NIP: 9291959805 adres poczty elektronicznej: info@bozka.eu, numer telefonu: 609 801 724 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

 

2. CEL,  ZAKRES I CZAS ZBIERANIA DANYCH

2.1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

       Jako sklep internetowy gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane w celu

       2.1.1. Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (np. założenie konta)

       2.1.2. Przesyłania newslettera

      2.1.3. Dokonania dalszych obowiązków związanych z zakupem  np. reklamacja, wymiana, zwrot, korekta

      2.1.4. W innych przypadkach dane możemy przetwarzać za zgodą Klienta lub w wyniku obowiązków prawnych

 

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika.

Powierzamy je  w celu wypełnienia obowiązku podatkowego dla biura rachunkowego, w celu utrzymania naszej strony i sklepu internetowego- dostawcom usług informatycznych, czy reklamowych, w dostarczenia produktów firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej, w celu dokonania płatności firmom obsługującym płatości elektorniczne, lub banokom.

 

4. Z JAKIEGO RODZAJU DANYCH KORZYSTAMY

Przetwarzamy dane klientów takie jak: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, rozmiar głowy, kolor włosów, zdjęcie, NIP w przypadku firmy

 

 

5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

5.1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu.

W pozostałych przypadkach dane osobowe klientów przechowujemy do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

5.1. 1Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

5.1.2 Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

5.1.3 Zapobiegania nadużyciom i oszustwom

5.1.4 Statystycznych i archiwizacyjnych

 

6. CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w naszym sklepie internetowym jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego jak na przykład do

6.1. Złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży)

6.2. Rejestracji Konta

6.3. Zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy

 

7. PLIKI COOKIES

 Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem). Usługobiorca ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień własnej przeglądarki internetowej.

 

8. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

8.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usuwania w ramach posiadanego konta.

8.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, a także ma prawo do korekty,  lub usunięcia swoich danych bez ponoszenia żadnych opłat (w przypadku kontaktu drogą telefoniczną pozostaje koszt połączenia telefonicznego).

W celu zasięgnięcia informacji, usunięcia  lub korekty danych należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Administratorem (e-mail na adres: info@bozka.eu, lub też telefonicznie pod numerem telefonu: 609 801 840 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

 8.3. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

9. ZABEZPIECZENIA

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych. Nasze zabezpieczenia są dostosowane do ocenionego realnego zagrożenia. Chronimy je przed  udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.